Bezplatné stravování ve školách 

01.09.2023

Dotační program Bezplatné stravování ve školách pro 1. pololetí školního roku 2023-2024

Je financován z projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji. 

Operační program: operační program Zaměstnanost plus

Cíl projektu: Cílem projektu je poskytovat ve školním roce 2023/2024 a 2024/2025 bezplatné školní stravování dětem z rodin, které jsou ohrožené chudobou nebo potravinovou deprivací. Bezplatné obědy budou dostávat také děti z rodin, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Bezplatné školní stravování bude poskytováno dětem v mateřských, základní i středních školách v Moravskoslezském kraji, včetně škol speciálních a konzervatoří. Projekty na financování obědů pro znevýhodněné děti jsou v Moravskoslezském kraji realizovány již od roku 2017 a dlouhodobé zkušenosti ukazují, že dětem, které pravidelně chodí na obědy, se zlepší celková školní docházka a jejich sociální začlenění mezi ostatní děti.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje. 

Účelem dotačního programu je podpora zajištění školního stravování dětí v mateřských školách, žáků a žákyň v základních školách a středních školách (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), včetně škol speciálních, žáků a žákyň v konzervatořích, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci (dále jen "podpoření žáci"), a umožnit tak nejen zlepšení podmínek pro řádný průběh jejich školní docházky, ale i předcházet případnému sociálnímu vyloučení. Za dítě/žáka, jehož rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci, lze považovat dítě/žáka žijícího v rodině, jejíž finanční situace nedovoluje, aby mu bylo poskytováno školní stravování za úplatu.

Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 9. 2023 a ukončena nejpozději 31. 1. 2024.

Více informací na stránkách: https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podminky-programu-bezplatne-stravovani-ve-skolach-pro-1--pololeti-skolniho-roku-2023-2024-15606/   

https://www.msk.cz/cs/temata/eu/potravinova-pomoc-detem-v-socialni-nouzi-z-prostredku-opz-v-moravskoslezskem-kraji-16292/<br>