Školská rada

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

Školská rada při výše uvedené škole vydává v souladu s ust.§167 odst.7 zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů tento Jednací řád školské rady.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy
 2. Jednací řád upravuje přípravu, svolání a průběh jednání rady, jakož i další otázky v návaznosti na školský zákon

Čl. 2

Pravomoc rady

Pravomoc rady je vymezena v § 168 školského zákona.

Čl. 3

Zasedání rady

 1. Rada se schází podle potřeby, nejméně však 2x ročně. Zasedání rady svolává její předseda- na základě potřeby řešení problémů, na podnět členů rady, první zasedání svolává ředitel školy.
 2. Na prvním zasedání rada stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu a jeho zástupce. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů rady

Čl. 4

Příprava zasedání rady

 1. Přípravu zasedání rady organizuje její předseda a stanoví místo a čas jednání a materiály k projednání.
 2. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání mají všichni členové. Předkládají je ústně nebo písemně před jednáním rady. Písemné materiály, určené pro jednání rady předkládá navrhovatel tak, aby mohly být doručeny členům rady nejpozději 5 dnů před jednáním. Požádá-li člen rady o dodatečné zařazení svého návrhu, rada mu vyhoví, pokud souhlasí nadpoloviční většina přítomných členů.
 3. O místě a době připravovaného zasedání rady informuje předseda rady písemně, telefonicky nebo e-mailem alespoň 10 dnů předem před konáním.

Čl. 5

Účast členů rady na zasedání

 1. Členové rady jsou povinni se zúčastnit každého zasedání rady nebo se řádně omluvit předsedovi.
 2. Účast na jednání je uvedena v zápise z jednání.
 3. Členové rady jsou povinni plnit úkoly, které jim uloží rada.

Čl. 6

Program zasedání

 1. Program zasedání rady navrhuje předseda.
 2. Předseda sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení.

Čl. 7

Průběh jednání rady

 1. Jednání rady je neveřejné a řídí jej zpravidla předseda.
 2. Není-li při zahájení jednání rady nebo v jeho průběhu přítomna nadpoloviční většina všech členů rady, předseda zasedání ukončí a svolá do 30 dnů náhradní zasedání.
 3. V zahajovací části jednání předseda prohlásí, že zasedání rady bylo řádně svoláno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů a dá schválit program zasedání.

Čl. 8

Hlasování

 1. Rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů rady.
 2. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina přítomných členů rady.

Čl. 9

Ukončení zasedání rady

 1. Předseda prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.
 2. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, došlo-li ke skutečnosti znemožňující nerušené jednání.

Čl. 10

Zápis z jednání

 1. Z každého jednání se pořizuje zápis, zapisovatele stanoví předseda.
 2. Zápis musí být do 10 dnů od jednání předložen všem členům rady a řediteli školy.

Členy Školské rady jsou:

Předseda: Ing. Božena Šmolková

Místopředsedkyně: Mgr. Dagmar Škvárová, 

Členové: Mgr. Marie Slavíčková, Bc. Jana Koběrská 

Z řad rodičovské veřejnosti: Helena Poláková, Tereza Holubová